Hoạt động văn phòng Hội phía nam đầu năm 2021

02/04/2021 | 462 |

Hoạt động của văn phòng Hội 

Tháng 1 : Hình lớp sáng F&B

Description: Ảnh có chứa văn bản, người, bàn, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

Description: Ảnh có chứa văn bản, bàn, người, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

Tháng 2 : Hình lớp chiều Startup