Chiến lược xử lí rác thải ở Việt Nam - Công nghệ INTECH-TCP CHLB Đức

06/08/2019 | 405 |

CHIẾN LƯỢC XỬ LÝ RÁC THẢI Ở VIỆT NAM VỚI CÔNG NGHỆ INTEC-TCP, CHLB ĐỨC

MỤC ĐÍCH
1. Cung cấp năng l ượng xanh (điện, than cốc sinh học), tái chế và tái sử dụng vật liệu hữu ích đ ược phân loại từ rác

2. Phát triển tổ hợp công nghiệp 4 .0 hiện đại , nội địa b ước sản xuất các dây chuyền thiết bị điện rác công nghệ Đức cho Việt Nam và ASEAN

3. Giảm phát thải khí nhà kính, góp phần chống biến đổi khí hậu

4. Từng bước thay thế công nghệ chôn lấp rác, hoàn nguyên các bãi rác cũ thành công viên cây xanh hoặc đất sản xuất công nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, không khí, nước mặt, nước ngầm

file:///D:/dulieu%20data/NHAN%20VIEN%20MOI/H%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A3%20Qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF/H%C3%B9ng.HCQT/ENTECH%202019/H%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o-ENTECH%202019/H%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o/6%20-%20Thuyet%20trinh%20rac%20-%20Duc.pdf

 


Tin tức liên quan

Bình luận