KIẾN THỨC NỀN VỀ 4.0
PHÁT HUY Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN TẠP CHÍ  MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE TRONG CUỘC CÁCH MẠNG  CÔNG NGHIỆP 4.0 (CM.CN.4.0)

PHÁT HUY Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 (CM.CN.4.0)

18/06/2019


Môi trường là cái nôi của mọi sự xuất hiện, tồn tại và phát triển của thế giới sinh vật trong đó có con người. Môi trường trong lành là nền tảng cho sức khỏe cường tráng của con người. Cho thịnh vượng, cho hạnh phúc. Đây là hai lĩnh vực luôn có quan hệ tương tác lẫn nhau một cách chặt chẽ.....

Xem thêm ››